#buntes­paderborn Wir l(i)eben Heimat!

وطن

سرزمین برای هرکدام از ما یک مفهومی دارد _ اما گاهی اوقات به سادگی نمی توان معنی دقیق آن را به زبان آورد. مفهوم سرزمین متفاوت است و فراتر از یک نشان روی نقشه است.

…ادامه مطلب

پروژه

“ما می خواهیم مردم را در مورد آنچه که هویت مکانی آن ها را تشکیل می دهد صحبت کنیم و نسبت به آنچه آن ها را در محیط زندگی فعلی خود به عنوان یک جامعه به هم متصل می کند, آگاهی دهیم.”

…ادامه مطلب